Home arrow Voorwaarden
Voorwaarden PDF Afdrukken E-mail
Bestelling doorgeven:

U kunt u bestelling per e-mail aan ons doorgeven, via het item 'contact'. Tevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Geef duidelijk aan om welk artikel het gaat en de hoeveelheid van het te bestellen artikel. U krijgt van ons een orderbevestiging.
U ontvangt de betalingsgegevens nadat we de bestelling ontvangen hebben en deze kunnen leveren.

Door te bestellen accepteert u automatisch onze Algemene leveringsvoorwaarden.  

Verzend informatie

De verzendkosten per pakketje per 10kg (incl. BTW):

- Binnen Nederland €8,00
- Naar Belgie € 12,50
- Naar Duitsland € 10,00

Vrachtkosten per pallet (incl. BTW):

-Binnen Nederland € 89.25

Betalingskosten
Bij vooruitbetalen worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij een rembours bestelling wordt €10,00 per pakket in rekening gebracht.

Versturen
Wij versturen de producten op het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen. Als u kiest voor verzending onder rembours dan betaalt u de verzendkosten en betalingskosten vooruit en de rest gewoon aan de deur.

 


Beschikbaarheid en levertijd:

Het pakket is binnen Nederland bijna altijd binnen 1 week op de plaats van bestemming.
De pakketten worden naar Belgie en Duitsland binnen 2 weken verstuurd na ontvangst van de betaling.
Mocht het zo zijn dat de levertijd onjuist is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.


 

 
 

Algemene voorwaarden PETERS PARKET SERVICE

ALGEMENE VOORWAARDEN van PETERS PARKET SERVICE gevestigd in Bocholtz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Heerlen onder nummer 14078251.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PETERS PARKET SERVICE zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van PETERS PARKET SERVICE zijn vrijblijvend en PETERS PARKET SERVICE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling/ opdracht door PETERS PARKET SERVICE. PETERS PARKET SERVICE is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt PETERS PARKET SERVICE dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voordat de levering plaats vindt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van PETERS PARKET SERVICE.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is PETERS PARKET SERVICE
gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PETERS PARKET SERVICE.


Artikel 4. Levering

4.1 De door PETERS PARKET SERVICE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PETERS PARKET SERVICE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door PETERS PARKET SERVICE geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 PETERS PARKET SERVICE garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten/ diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u PETERS PARKET SERVICE daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering/ oplevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PETERS PARKET SERVICE de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en PETERS PARKET SERVICE
dan wel tussen PETERS PARKET SERVICE en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en PETERS PARKET SERVICE, is PETERS PARKET SERVICE niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PETERS PARKET SERVICE.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft PETERS PARKET SERVICE in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat PETERS PARKET SERVICE gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan PETERS PARKET SERVICE kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan PETERS PARKET SERVICE schriftelijk opgave doet van een adres, is PETERS PARKET SERVICE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan PETERS PARKET SERVICE schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door PETERS PARKET SERVICE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat PETERS PARKET SERVICE deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PETERS PARKET SERVICE in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PETERS PARKET SERVICE vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 PETERS PARKET SERVICE is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Bij annulering van de overeenkomst door de koper/ opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 65% van de afgesproken koopprijs in het geval van een speciaal op de koper/ opdrachtgever afgestemd product. In alle andere gevallen is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de  afgesproken koopprijs.

10.6 De luchtvochtigheid dient in het geval van een houten vloer of laminaatvloer door de koper/ opdrachtgever zelf zo constant mogelijk gehouden te worden tussen de 55 en 65%. PETERS PARKET SERVICE is niet aansprakelijk in het geval van schade aan de houten vloer of laminaatvloer door niet constante of te hoge of te lage luchtvochtigheid en bij onzorgvuldig gebruik van de vloer.

10.7 PETERS PARKET SERVICE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het (door de arbo-wetgeving verplichte) gebruik van een watergedragen lak. Denk hierbij aan schade in de vorm van naadvorming en/of het loskomen van strookjes, die tijdens of na het schuren van de vloer optreedt.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 
© 2020 Peters Parket Service
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.